500 biznese të tjera fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

84 biznese të tjera nga sektori i bujqësisë
fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

64 biznese të tjera nga sektori i turizmit
fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

80 biznese nga sektorë të tjerë fillojnë rrugëtimin e CoSolve-19

Registration for Workshop on CoSolve-19 advisory approach Apply Here

Rifillojmë së bashku me CoSolve-19

CoSolve-19 është një iniciativë e përbashkët e Qeverisë Gjermane dhe Qeverisë Shqiptare,

e cila zbatohet nga GIZ.

01Qëllimi

Mbështetja e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në sektorët e bujqësisë, turizmit dhe sektorë të tjerë, për të kaluar me sukses krizën e COVID-19 nëpërmjet këshillimit dhe trajnimeve me qëllim ruajtjen e vendeve të punës.

02Këshillim

Shërbimet trajnuese dhe këshilluese do të kryhen virtualisht dhe/ose fizikisht në varësi të situatës së COVID-19 dhe mundësive nga ana e biznesit, apo dhe nevojave të tyre specifike. Shërbimet këshillimore mund të përfshijnë trajnime, seminare dhe sesione online.

03Financim

Të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme-të do të marrin informacion për mundësitë e sigurimit të financimeve nga skemat e qeverisë, apo nga skemat e donatorëve të tjerë sipas nevojave të vëna në dukje në aplikimet e tyre.

Image2

Bujqësi

Image2

Turizëm

Image2

Sektorë të tjerë

900

Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme do të mbështeten deri në fund të vitit 2023

Njoftimet e fundit

CoSolve-19 mbështetet nga

bashkepunimi gjerman giz logo

Në bashkëpunim me