guesthouse owner waiting table I përmbush biznesi
juaj kriteret?
Shfletoni kriteret e aplikimit dhe
nisni menjëherë aplikimin tuaj.
Apliko tani
leatherworker in his workshop

Rifillo me
CoSolve-19

Edhe biznesi juaj është prekur nga kriza e Covid-19? Ka disa mënyra se si ju mund të përfitoni mbështetje. Zbulo më shumë
young female farmer Këshillim.
Përshtatje. Grante.
Shfletoni informacionin mbi kriteret e pranimit,
afatet dhe kategoritë e synuara.
Shkarko udhëzuesin

Rifillojmë së bashku me CoSolve-19

CoSolve-19 është një iniciativë e përbashkët e Qeverisë Gjermane dhe Qeverisë Shqiptare,

e cila zbatohet nga GIZ.

01Qëllimi

Mbështetja e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme në sektorët e bujqësisë, turizmit dhe sektorë të tjerë, për të kaluar me sukses krizën e COVID-19 nëpërmjet këshillimit dhe trajnimeve me qëllim ruajtjen e vendeve të punës.

02Këshillim

Shërbimet trajnuese dhe këshilluese do të kryhen virtualisht dhe/ose fizikisht në varësi të situatës së COVID-19 dhe mundësive nga ana e biznesit, apo dhe nevojave të tyre specifike. Shërbimet këshillimore mund të përfshijnë trajnime, seminare dhe sesione online.

03Financim

Të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme-të do të marrin informacion për mundësitë e sigurimit të financimeve nga skemat e qeverisë, apo nga skemat e donatorëve të tjerë sipas nevojave të vëna në dukje në aplikimet e tyre.

Image2

Bujqësi

Image2

Turizëm

Image2

Sektorë të tjerë

Thirrja e dytë është mbyllur!

Pse CoSolve-19?

Nëse edhe ju keni ndeshur probleme shkaktuar nga COVID-19, përmes këtij programi mund të përfitoni këshillim, trajnime dhe grante.

Kush mund të aplikojë?

Thirrja është e hapur për bizneset të regjistruara mikro, të vogla, të mesme e sektorëve të bujqësisë, turizmit, tregtisë me pakicë dhe të prodhimit.

Rregullat e aplikimit

Kualifikimet e NMVM-ve për t’u përzgjedhur për të përfituar shërbime këshillimi lidhen ngushtë me sektorin, madhësinë, pronësinë dhe maturimin.

900

Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme do të mbështeten deri në fund të vitit 2022

I përmbush biznesi juaj kriteret e aplikimit?

Njoftimet e fundit

CoSolve-19 mbështetet nga

bashkepunimi gjerman giz logo

Në bashkëpunim me