Sektorët

CoSolve-19 / Sektorët

Objektivat e CoSolve-19

Përmes këtij instrumenti parashikohet ofrimi i një numri shërbimesh këshillimore dhe trajnimesh për aplikantët që do i përgjigjen kësaj thirrjeje të hapur.

Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrjeje për shërbime këshillimore dhe trajnime është:

Mbështetja e NMVM-ve në sektorët e  bujqësisë, turizmit dhe sektorë të tjerë, për të kaluar me sukses krizën e COVID-19 nëpërmjet këshillimit dhe trajnimeve me qëllim ruajtjen e vendeve të punës,  apo edhe  rritjen e punësimit.

Elementët e CoSolve-19

Aplikantët do të përfitojnë nga trajnimet e përshtatura sipas nevojave që do të fokusohen në amortizimin e krizës së COVID-19 si edhe në rikuperimin e bizneseve dhe përshtatjen e tyre ndaj situatës së re post Covid.

Shërbimet trajnuese dhe këshilluese do të kryhen virtualisht dhe/ose fizikisht në varësi të situatës së COVID-19 dhe mundësive nga ana e biznesit, apo dhe  nevojave të tyre specifike. Shërbimet këshillimore mund të përfshijnë trajnime, seminare dhe uebinare.

Gjithashtu, të gjitha NMVM-të do të marrin informacion të hollësishëm për mundësitë e sigurimit të financimeve nga skemat e qeverisë, apo nga skemat e donatorëve të tjerë sipas nevojave të bizneseve të vëna në dukje në aplikimet e tyre.

Sektorët që mund të marrin pjesë në thirrje

Turizëm

Thirrja është e hapur për bizneset e akomodimit të regjistruara mikro, të vogla, të mesme operatorë turistikë të regjistruar si edhe restorante në zonat rurale që ofrojnë aktivitete turistike.

 • NMVM akomodimi (hotele, agroturizëm, bujtina, kampingje);

 • Operatorë turistikë të regjistruar dhe guida turistike;

 • Objekte shërbimi (bare & restorante në zonat rurale që ofrojnë aktivitete turistike).

Bujqësi

Thirrja është e hapur si për fermerë individualë ashtu edhe për persona fizikë dhe juridikë që zotërojnë, apo përfaqësojnë NMVM që ushtrojnë aktivitetin e tyre në prodhimin, grumbullimin, përpunimin, apo  marketimin e produkteve bujqësore.

 • Fermerë individualë (me NIPT aktiv fermeri);

 • Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor

 • NMVM-të që ushtrojnë aktivitetin e tyre në prodhimin, grumbullimin, përpunimin; marketimin dhe shitjen e produkteve bujqësore.

Sektorë të tjerë

Thirrja është e hapur për NMVM-të:

 • Prodhues të tekstileve dhe veshjeve, lëkurës dhe këpucëve, bizneseve të artizanatit etj.

 • Biznese të tjera që janë prekur nga pasojat e krizës së Covid-19.

Për të tre sektorët e CoSolve-19, do të ketë një dritare të veçantë këshillimi për zgjidhje inovative dhe digjitale të funksionimit të bizneseve.

Në këtë thirrje, NMVM-të kërkohet të dorëzojnë aplikime ku përcaktohet një nevoje e qartë biznesi që u ka dalë gjatë, apo si rrjedhojë e pandemisë  së COVID-19, apo një ide inovative që e bën biznesin / fermerin të qendrueshëm në të ardhmen.

Rregullat e aplikimit

Madhësia

Xhiroja maksimale e NMVM-së sipas ligjit shqiptar deri në 14,000,000 Lek në vit.

Pronësia

100% biznese me pronësi private, në zotërim të shtetasve shqiptarë.

Bizneset duhet të jenë të regjistruara si ndërmarrje mikro, të vogla, të mesme, apo të kenë Nipt aktiv fermeri.

Maturimi

Biznesi duhet të ketë ushtrim zyrtar aktiviteti minimumi 6 muaj para fillimit të pandemisë COVID-19 (biznesi është regjistruar para 1 Tetor 2019).

Aplikimi dhe informacioni shtesë

Gjatë aplikimit të keni parasysh:

 • Pasi të keni dërguar aplikimin tuaj, nuk do të keni mundësi të bëni më ndryshime;
 • Sigurohuni që adresa e emailit tuaj dhe numri i telefonit të jenë aktive dhe të disponueshëm për kohëzgjatjen e plotë të procedurës së përzgjedhjes;
 • Është e rekomandueshme të mblidhet i gjithë informacioni i nevojshëm përpara se të filloni të plotësoni formularin e kërkesës online;
 • Të gjitha fushat kanë kufizime në germa. Numri maksimal i germave të lejuara bëhet i njohur në çdo fushë;

Ju lutem kujtoni që t’i ruani rregullisht të dhënat tuaja, me qëllim që të shmangni humbjen e të dhënave në rast ndërprerjeje të lidhjes së internetit, ose çështjeve të tjera teknike që mund të ndodhin gjatë aplikimit.

Pyetjet mund të dërgohen me email jo më vonë se 7 ditë përpara përfundimit të afatit të aplikimeve.

Përgjigjet do të jepen brenda 3 ditë pune pas dërgimit të pyetjeve.

Thirrja e dytë është e hapur deri më 10 janar 2022!

Përbërja e paketës së dokumentave

Aplikimi do të jetë në gjuhën shqipe.

Paketa e aplikimit përbëhet nga dokumentat e mëposhtme:

 1. Formulari i aplikimit ku shprehen qartë nevojat e biznesit në përputhje me fushat e lartpërmendura të ushtrimit të aktivitetit të biznesit;

 2. Kopje e dokumentit të regjistrimit si subjekt tatimor (NIPT) e NMVM-së dhe numri individual i regjistrimit për fermerët individualë (NIPT fermeri);

 3. Kopje e deklaratës së tatimit të thjeshtuar të fitimit lëshuar nga Drejtoria e Tatimeve;  

 4. Vërtetim ku të thuhet se kërkuesi nuk ka procese penale në ngarkim të tij (në format PDF), lëshuar nga Ministria e Drejtësisë;

Do të konsiderohen vetëm aplikantët, të cilët kanë derguar paketën e plotë të aplikimit me dokumentat e sipërpërmendura. Paketa duhet të dërgohet brenda afatit të caktuar. Dokumentat e dërguara me vonesë nuk do të pranohen.

Moskualifikimi i aplikantëve për shërbime këshillimi

Propozimet e dërguara me mënyra të tjera (për shembull me faks, kopje fizike, postë elektronike, etj.) do të refuzohen.

Propozimet e shkruara me dorë nuk do të pranohen.

Bizneset nuk kualifikohen nëse:

 • Janë në procedura likuidimi, falimentimi, apo mbylljeje;

 • Janë dënuar, apo proceduar për vepra penale, apo aktivitete mashtruese biznesi;

 • Janë regjistruar si biznese apo si fermerë individualë pas datës 1 Tetor 2019

 • Kanë përfunduar ciklin e shërbimeve këshillimore të Cosolve-19 gjatë thirrjes së parë.

Vlerësimi dhe përzgjedhja e propozimeve

Të gjitha propozimet e dërguara do të vlerësohen sipas rregullit: kush aplikon i pari, shërbehet i pari. Meqenëse do të ketë kufizime lidhur me shërbimet e këshillimit dhe trajnimit, 300 NMVM-të/fermerë e para që kalojnë kontrollin administrativ, verifikimin e dokumentacionit, si edhe vlerësimin e kontrollit të nevojave, do të kenë mundësi të përfitojnë nga skema e instrumentit këshillimor.

Hapi 1: Kontrolli administrativ dhe verifikimi i dokumentacionit

Aplikimet do të vlerësohen në bazë të kritereve nga 1 deri 10, të përshkruara në tabelën e vlerësimit për përfitimin e shërbimeve këshillimore.

Aplikimet e paplota nuk do të pranohen.

Do të kontrollohet gjithashtu përputhshmëria midis kërkesave të përcaktuara në seksionin 4.3.1 dhe dokumenteve të dorëzuara.

Çdo mospërputhje mes kërkesave të thirrjes dhe dokumentave mbështetëse mund të çojë në refuzimin e propozimit.

Hapi 2: Vlerësimi i nevojave të biznesit

Në këtë fazë, aplikimet do të vlerësohen në bazë të kritereve teknike 11 dhe 12, të përshkruara në tabelën e vlerësimit për mbështetje këshillimore.

Aplikantët  që nuk i kanë deklaruar/ shprehur  qartë nevojat e biznesit nuk do të merren në konsideratë. 

300 aplikantët e pare që kalojnë me sukses:

 • Kontrollin administrativ dhe verifikimin e dokumentacionit; dhe
 • Vlerësimin e nevojave do të përfitojnë shërbimet e këshillimit dhe trajnimet.
900

Ndërmarrje mikro, të vogla dhe të mesme do të mbështeten deri në fund të vitit 2022

Keni grumbulluar të gjithë informacionet e kërkuara?